månadsarkiv: december 2015

Näringsfattig näringspolitik

I kväll är det kommunfullmäktige (KF) och ett av ärendena är Moderaternas motion om en Näringslivslots. Begreppet näringslivslots kan diskuteras om det är en människa eller en funktion. Vår motion är formulerad som en tjänst, en människa, men andemeningen är att vi vill att servicen till näringslivet ska bli bättre. Vi ska bli en mer attraktiv kommun för företag.

Längst ner kopierar jag in motionen så kan ni själva ta del och värdera den.

Motivet till att avslå motionen är att man vill ha en funktion och inte en enda individ. Man har läst motionen trogen bokstäverna. Man har gått in med syftet att avslå den och sedan har man hittat på argument för att uppfylla ingångssträvan. Ett av argumenten var att det var lite försent, skulle ha kommit tidigare. Motionen besvarades på årsdagen av inlämnandet och 6 månader innan tjänstemännen påbörjade sitt utvecklingsarbete. Så här lyder en del av svaret:

Kommunen driver sedan våren 2015 ett utvecklingsarbete med syfte att förenkla för företagen. Ett nytt team har inrättats för att leda förbättringsarbetet, Team Näringsliv (TN). Teamet består av nyckelpersoner från de förvaltningar som arbetar med de områden som av Enköpings företag utpekas som de i störst behov av förbättring. Dessa områden är tillstånd, lov, tillsyn, plan och exploatering, upphandling, information och kommunikation och it. Övriga förvaltningar involveras i nästa steg. Arbetet leds av näringslivschefen. Teamet har arbetat fram vision, mål och strategiskt fokus och är på väg att skapa strategin för genomförandet. Teamet har påbörjat arbetet med att föra dialog med företagen för att utveckla verksamheten. Team Näringsliv har identifierat följande områden som nödvändiga att utveckla för att få till en bra och hållbar företagslotsfunktion.

 • Kundcenter – guida företagen rätt – svara på enkla frågor – första sorteringen
  Hemsida – guida företagen rätt – frågor och svar – information (påbörjat)
  E-tjänster – söka tillstånd och lov – följa sitt ärende (påbörjat)  
  Ett telefonnummer – flera personer delar ansvaret – svar på första försöket
  En e-postadress – svar inom 24 timmar – flera personer delar ansvaret
  En postadress – fler ansvarar
  Sociala medier – snabb information/kommunikation – flera personer delar ansvaret
  System för uppföljning av företagsärenden
  Fler möten mellan företagare och kommunen för dialog och information (påbörjat)

Förenkla för företagen: en process som ska leda till smidigt och naturligt samarbete över förvaltningsgränserna. Samt skapa förståelse för företagens hela ”liv” och vilken betydelse kontakterna med kommunen har för företagens möjlighet att utvecklas (påbörjat) Denna processutveckling skapar förutsättningar för:

 • Att möta företagen med rätt kompetens redan vid första mötet
 • Kortare ledtider – ärenden går rätt väg – det blir lätt att göra rätt
 • Ökad förståelse, förbättrat bemötande och service
 • Att alla tar ansvar för att lösa problemet inte bara svara på frågan
 • Att utveckla kommunens verksamheter i dialog med näringslivet 

Vi moderater anser att arbetet som görs inom näringslivsfrågan är jättebra, men ansatsen är generös och det finns ett negativt tidsperspektiv som vi tycker att vår motion skulle motverka. Vi menar att den är så allmänt hållen att den ger kommunen möjlighet att utforma tjänsten som det passar bäst. Konsekvensen av att bifalla motionen skulle bli en förstärkning av den näringslivsenhet vi har idag. Samtidigt som vi kan öka servicen till våra företag så kan vi öka tempot för att komma dit både minoriteten och vi vill.

Det är tråkigt att den styrande minoriteten har inställningen att det går så bra för Enköpings näringsliv att det inte har betydelse om och när vi blir bättre på service.

Motion
Under valrörelsen och nu senast i budgetdebatten har Moderaterna i Enköping varit tydliga med att vi prioritera företagarfrågor och dessutom har konkreta förslag för att påverka kommunens utveckling i denna riktning. 4 av 5 arbeten skapas hos de privata företagen och Enköping är en mycket företagstät kommun med stor potential att ytterligare öka vår attraktion när det gäller företagande. Ett av företagens tydligaste önskemål är att förenkla ärendehanteringen inom kommunen, vid etableringar, förändringar eller helt enkelt daglig drift.   Att använda sig av en företagslots är förmodligen det enklaste och snabbaste sättet att nå syftet med att underlätta för nya och befintliga företag. En rätt använd lots kan dessutom vara en central person för att utveckla kommunens tjänster och service med ett mer långsiktigt perspektiv. Därför föreslår Moderaterna i Enköping 
‐ Att en rekryteringsprocess startar direkt efter årsskiftet  
‐ Att en befattningsbeskrivning i samband med rekryteringsstarten tas fram
‐ Att en tjänst som företagslots inom KLK inrättas från 1 september 2015 

Liten rapport från huset utan ventilation

Det börjar röra på sig i badhusfrågan.Den officiella hemligheten är att samtal har skett……..

simstart

Vi hälsar vår nye kommundirektör Peter Lund välkommen till Enköping. Efter ett visst tjuvstartande så började han den 1 december officiellt. Ser fram emot att arbeta tillsammans med honom för Enköpings bästa.

Min stora oro just nu är vart kommunledningskontorets dataavdelning tar vägen. Under många år har vi haft det svajigt på den positionen. Vi rekryterar in någon som är duktig, som möter på motstånd eller har svårt att få gehör för sina resonemang. Nu slutar Georg, som har fyllt luckan väl, men går i pension. Vad händer då med alla frågor? Är det någon som sett någon rekryteringsannons? Jag har inte det och jag blir då orolig att det återigen blir ett vakuum och det viktiga strategiska arbetet åter stannar upp. (OBS Har nu fått information om att annonsen är ute och att det är stort intresse, jättekul.)
Det som ligger närmast till hand att fastna är fiberutbyggnaden i kommunen och det vore otroligt olyckligt. Det finns många samfälligheter och byalag runt om i kommunen som vill komma igång och bygga ett fibernät. De flesta företagen är idag beroende av internet av bra kvalité och på Enköpings landsbygd har vi många sådana, förutom de 20 000 som bor utanför staden Enköping. Det är ca 8 % av innevånarna som bor på landet som har tillgång till ett fibernätverk.

Det börjar lacka mot jul och nästa vecka så är det årets sista fullmäktige och där finns det några få ärenden att diskutera.
Fältskären är kanske det mest intressanta, inte politiskt, utan för att staden ska fortsätta utvecklas. Det vore skönt om en av groparna försvann. Ja, enligt ryktet så är det på väg att börja röra sig i stadsgropen också, men där krävs det en utgrävning först innan ett bygge kan starta.
När det gäller Fältskären så är vi oroliga för att det byggs för små/ för lite med butikslokaler. I det här ärendet har man vänt på kuttingen. Normalt när man bygger så går man ut och säljer minst 60% av beståndet innan man börjar bygga. Men här har man valt att först begränsa butiksytorna innan man försöker sälja dem. När man dessutom vet att byggherrarna tjänar mer pengar på bostäder än på butikslokaler så antar jag att Andersson och Alm är nöjda med att ha förhandlat bort två tredjedelar av butikslokalerna.

Vi ska dessutom besluta om de 10 (!) indikatorerna som KF har som styrmedel de närmaste 3 åren att påverka nämndernas arbete. Nystart har varit starkt kritiska till hur förra majoriteten hade ordnat med målstrategin i kommunen. Jag skulle vilja veta på vilket sätt det nya tänket är bättre?

Dessutom har man avslagit vår motion om Näringslivslots, men det får bli ett eget inlägg.

Ulf Åkesson har skrivit en motion om en högskoleetablering (Campus) i Enköping. Tack vare ledningsregemente och deras högteknologi så har det blivit ett kluster av avancerade dataföretag, framför allt inom säkerhet. Vi tror att en högskola i Enköping inom området skulle gynna alla parter.